درس‌های موجود

مقدمه ای بر بینایی ماشین

این درس به سه بخش اصلی تقسیم شده است.

در بخش نخست به مباحث مقدماتی پردازش تصویر پرداخته و آشنایی مقدماتی با چارچوب opencv در پایتون آشنا خواهیم شد.

در بخش دوم این درس مقدماتی بر الگوریتم های یادگیری و  شبکه های عصبی بیان شده.

در نهایت در بخش آخر با استفاده از فریم ورک Keras به بیان الگوریتم های اخیر یادگیری ژرف در حوزه بینایی کامپیوتر پرداخته خواهد شد.

کارگاه پایتون