معماری های یادگیری عمیق

ظهور هوش مصنوعی بیش از 70 سال از عمر معماری های پیوندگرا می گذرد، اما … ادامه خواندن معماری های یادگیری عمیق